Serat Mardikawi 1 Pembukaan ꦩꦂꦢ꧀ꦢꦶꦏꦮꦶ

Naskah aslinya bisa dilihat di postingan Buku Serat Mardikawi
꧋ ꦥꦸꦂꦮꦏ ꧉ ꦱꦼꦫꦠ꧀ ꦩꦂꦢꦶꦏꦮꦶ
꧋ꦮꦶꦪꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦤꦶꦠꦶꦏ꧀ ꦒꦼꦢꦼꦂꦫꦶꦁ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦏꦼꦉꦥ꧀ ꦏꦮꦃꦪ ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ ꦲꦶꦁ ꦥꦸꦱ꧀ꦠꦏ ꦮꦂꦠꦶ꧈ ꦠꦺꦠꦺꦭ ꦠꦼꦫꦁ ꦧꦶꦭꦶꦃ ꦧꦺꦴꦁꦱ ꦗꦮꦶ ꦲꦶꦁ ꦱꦩꦁꦏꦺ ꦱꦩꦶ ꦲꦔꦏꦼꦤ꧀ꦤꦶ ꧈ ꦧꦶꦭꦶꦃ ꦔꦗꦼꦁꦔꦏꦼꦤ꧀ ꦧꦺꦴꦁꦱ ꦥꦸꦤꦶꦏ ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ ꦏꦺꦔꦶꦁ ꦤꦶꦭꦂ ꦣꦠꦼꦁ ꦲꦗꦼꦁꦔꦶꦁ ꦧꦱ꧉

ꦱꦩꦶ ꦔꦿꦸꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶ ꦧꦶꦭꦶꦃ ꦔꦗꦼꦁꦔꦏꦼꦤ꧀ ꦧꦱ ꦏꦱꦸꦱꦱ꧀ꦠꦿꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦥꦶꦪꦩ꧀ꦧꦏ꧀ ꦥꦸꦤꦶꦏ ꦲꦸꦒꦶ ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ ꦱꦫꦤ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦥꦽꦩꦠꦶ ꦏꦁꦒꦺ ꦲꦁꦒꦪꦸꦃ ꦣꦠꦼꦁ ꦭꦸꦲꦸꦂꦫꦶꦁ ꦧꦁꦱ ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦱꦸꦮꦲꦸ ꦥꦫ ꦤꦺꦩ꧀ ꦱꦩꦶ ꦏꦱꦼꦁꦱꦼꦩ꧀ ꦝꦠꦼꦁ ꦧꦱ ꦔꦩꦺꦴꦚ꧀ꦕ ꧈ ꦔꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ ꦱꦩꦶ ꦚꦶꦁꦏꦸꦂ ꦩꦼꦁꦏꦼꦂ ꦫꦏꦼꦤ꧀ ꦧꦱ ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦥꦶꦪꦩ꧀ꦧꦏ꧀ ꦩꦭꦃ ꦱꦮꦼꦤꦺꦃ ꦔꦿꦺꦩꦺꦃꦲꦏꦼꦤ꧀ ꦱꦸꦛꦶꦏ꧀ ꦒꦶ ꦒꦶꦤꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀ ꦩꦮꦶ ꦧꦱ ꦗꦮꦶ꧈ ꦧꦱ ꦤꦶꦁ ꦭꦸꦭꦸꦲꦸꦂ ꦫꦶꦥꦸꦤ꧀꧈ ꦤꦔꦶꦁ ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ ꦏꦂꦱ ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦏꦂꦪ ꦒꦼꦱꦁ ꧈ ꦫꦲꦺꦴꦱ꧀ ꦩꦶꦮꦃ ꦫꦸꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ ꦮꦲꦸ ꦱꦪ ꦱꦸꦢ ꧈ ꦥꦫ ꦲꦤꦺꦩ꧀ ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ ꦱꦩꦶ ꦏꦱꦸꦥꦺꦤ꧀ ꦲꦁ ꦒꦸꦒꦸꦭꦁ ꦧꦱꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦱꦩꦶ ꦏꦥꦺꦔꦶꦤ꧀ ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦢ ꦧꦱ ꦗꦮꦶ ꦲꦶꦁꦒꦶꦃ ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ ꦧꦱ ꦲꦶꦁ ꦢꦺꦴꦚ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦲꦶꦔꦲꦺꦴꦱ꧀ꦱꦤ꧀꧈
꧋ꦱꦏꦶꦁ ꦫꦸꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ ꦏꦸꦭ꧈ ꦠꦶꦪꦁ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦧꦣꦺ ꦔꦸꦢꦶ ꦏꦱꦸꦱꦱ꧀ꦠꦿꦤ꧀ ꦗꦮꦶ꧈ ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ ꦏꦺꦔꦶꦁ ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ ꦲꦸꦒꦶ ꦏꦼꦢꦃ ꦚꦸꦩꦼꦉꦥ꧀ꦥꦶ ꦧꦱ ꦗꦮꦶ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ ꦱꦼꦥꦸꦃ ꦱꦼꦥꦸꦃ꧈ ꦲꦶꦁꦒꦶꦃ ꦥꦸꦤꦶꦏ ꦧꦱ ꦏꦮꦶ ꧈ ꦗꦼꦂ ꦲꦶꦁ ꦗꦩꦤ꧀ ꦱꦩꦁꦏꦺ ꦠꦏ꧀ꦱꦶꦃ ꦏꦛꦃ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦏꦼꦉꦥ꧀ ꦏꦱꦿꦩ꧀ꦧꦃ ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ ꦲꦶꦁ ꦱꦼꦫꦠ꧀ ꦱꦼꦫꦠ꧀ ꦮꦲꦺꦴꦱ꧀ꦱꦤ꧀ ꦱꦂꦠ ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ ꦉꦏꦲꦺꦴꦱ꧀ ꦪꦺꦤ꧀ ꦠ ꦏꦥꦸꦫꦶꦃ ꦲꦚ꧀ꦗꦂꦮꦤ꧀ꦤꦤ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦏꦭꦪꦤ꧀ ꦥꦠꦶꦠꦶꦱ꧀ ꧈ ꦕꦼꦏꦏ꧀ꦏꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦧꦱ ꦏꦮꦶ ꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦥꦶꦁ ꦏꦱꦸꦱꦱ꧀ꦠꦿꦤ꧀ ꦗꦮꦶ ꧈ ꦩꦼꦁꦒꦃ ꦲ ꦩꦿꦶꦥꦠ꧀ꦠꦶꦁ ꦱꦼꦱꦼꦁꦏꦁ ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ ꦩꦶꦤꦺꦴꦁꦏ ꦥꦤꦸꦁꦒꦸꦭ꧀ꦭꦶꦥꦸꦤ꧀ ꧈
꧋ ꦔꦺꦩꦸꦠ꧀ꦠꦶ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ ꦮꦲꦸ ꧈ ꦱꦪ ꦱꦔꦼꦠ꧀ ꦩꦼꦮꦃꦲꦶ ꦱꦼꦏꦸꦁꦔꦶꦁ ꦩꦤꦃ ꦏꦸꦭ ꦤꦼꦢꦾ ꦢꦩꦼꦭ꧀ ꦲꦸꦭꦂ ꦲꦸꦭꦂ ꦱꦏꦼꦣꦶꦏ꧀ ꦏꦺꦔꦶꦁ ꦔ ꦏꦁꦒꦺ ꦱꦫꦤ ꦲꦁ ꦒꦪꦸꦃ ꦏꦱꦸꦱꦱ꧀ꦠꦿꦤ꧀ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦲꦣ ꦣꦱꦂ ꦱꦼꦱꦼꦉꦥ꧀ꦥꦤ꧀ ꧈ ꦏ ꦭꦩ꧀ꦥꦃ ꦲꦤ꧀ ꦱꦒꦼꦢ꧀ ꦲꦩ꧀ꦧꦧꦂ ꦱꦼꦫꦠ꧀ ꧇ ꦩꦂꦢꦶꦏꦮꦶ ꧈ ꦥꦸꦤꦶꦏ ꧉
꧋ ꦱꦼꦫꦠ꧀ ꦥꦸꦤꦶꦏ ꦏꦣꦥꦸꦏ꧀ ꦥꦱꦶꦤꦲꦺꦴꦤ꧀ ꦥꦿꦩꦶꦭ ꦲꦔꦼꦮꦿꦠ꧀ ꦠꦶꦒꦁ ꦥꦺꦫꦁꦔꦤ꧀ ꧇꧑꧇ ꦮꦾꦴꦏꦫꦤ ꦏꦮꦶ ꧈ ꧒꧇ ꦮꦲꦺꦴꦱ꧀ꦱꦤ꧀ ꦏꦮꦶ ꦢꦭꦃ ꦏꦠꦼꦫꦁꦔꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ ꧇꧓꧇ ꦏꦮꦶ – ꦗꦂꦮ ꧉
꧋ ꦩꦼꦁꦒꦃ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦏꦸꦭ ꦲꦁꦒꦺ ꦢꦢꦩꦼꦭ꧀ ꦤꦼꦫꦁ ꦤꦼꦫꦁꦔꦏꦼꦤ꧀ ꦱꦼꦫꦠ꧀ ꦥꦸꦤꦶꦏ ꧈ ꦱꦼꦫꦠ꧀ ꦱꦼꦫꦠ꧀ ꧇ Kawi – Studiën ꦪꦱꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦥꦢꦸꦏ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦩꦶꦤꦸꦭ꧀ꦪ Dr. H. Kern; Verspreide Geschriften VIII IX ꦲꦸꦒꦶ ꦪꦱ ꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ Dr. H. Kern; ꦥꦸꦱ꧀ꦠꦏ ꦮꦂꦠꦶ ꧇ ꦏꦮꦶ ꧈ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦏꦲꦱ꧀ꦠ ꦲꦶꦁ ꦥꦚ꧀ꦗꦼꦤꦼꦁꦔꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦩꦶꦤꦸꦭ꧀ꦪ R. Ng. Dr. ꦦꦸꦂꦧꦕꦫꦏ꧉ Kawi – Balineesch – Nederlandsch Woordenboek ꦪꦱꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦥꦢꦸꦏ ꦠꦸꦮꦤ꧀ Dr. H. N. van der Tuuk; Oudjavaansch – Nederlandsch Woordenlijst ꦪꦱꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦥꦢꦸꦏ ꦠꦸꦮꦤ꧀ Dr. H. H. Yuynboll; ꦠꦸꦮꦶꦤ꧀ ꦱꦼꦫꦠ꧀ ꦏꦮꦶ ꦱꦤꦺꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦲꦶꦁꦏꦁ ꦏꦸꦭ ꦩꦤꦃ ꦥꦽꦭꦸ ꧉
꧋ ꦏꦸꦭ ꦔꦏꦼꦤ꧀ꦤꦶ ꦲꦸꦒꦶ ꦧꦶꦭꦶꦃ ꦱꦼꦫꦠ꧀ ꦥꦸꦤꦶꦏ ꦠꦏ꧀ꦱꦶꦃ ꦏꦛꦃ ꦫꦸꦮꦼꦠ꧀ ꦕꦺꦮꦺꦠ꧀ ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦥꦸꦤꦥ ꦢꦺꦤꦺ ꦒꦭꦥ꧀ ꦒꦁꦱꦸꦭ꧀ꦭꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦥꦸꦤꦶꦏ ꦩꦸꦒꦶ ꦔꦼꦒꦸꦁꦤ ꦲꦶꦁ ꦥꦩꦼꦁꦏꦸ ꧈ ꦗꦼꦂ ꦲꦺꦱ꧀ꦛꦶꦤꦶꦁ ꦩꦤꦃ ꦤꦩꦸꦁ ꦤꦼꦢꦾ ꦢꦩꦼꦭ꧀ ꦲꦸꦭꦂ ꦲꦸꦭꦂ ꧈ ꦏꦺꦔꦶꦁꦔ ꦏꦁꦒꦺ ꦥꦥꦚ꧀ꦕꦢ꧀ꦢꦤ꧀ ꧈
꧋ ꦏꦸꦭ ꦱꦔꦼꦠ꧀ ꦚꦚꦣꦁ ꦱꦶꦃ ꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦥꦫ ꦏꦮꦺꦴꦒ꧀ꦒꦤ꧀ ꦩꦶꦮꦃ ꦥꦫ ꦄꦃꦭꦶ ꦧꦱ ꧈ ꦏꦂꦱꦲ ꦥꦫꦶꦁ ꦥꦶꦠꦼꦢꦃ ꦪꦺꦤ꧀ ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ ꦱꦼꦭꦶꦁ ꦱꦼꦉꦥ꧀ ꦥꦶꦥꦸꦤ꧀꧈
꧋ꦔꦪꦸꦒꦾꦏꦂꦠ 1929.
ꦤꦸꦮꦸꦤ꧀
W. J. S. ꦦꦸꦂꦮꦢꦂꦩꦶꦤ꧀ꦠ

Wiyòsipùn, nitìk gederìng ìngkang kerep kâwahyå wònten ìng pùståkå warti, têtélå terang bilìh bångså Jawi ìng sâmangké sami ângakèni, bilìh ngajengaken bångså pûnikå bòten kèngìng nilar dhateng ajengìng båså.  Sami ngrumaòsi bilìh ngajengaken båså kâsusastranipùn piyambak, pûnikå ugi dadòs sârånå ìngkang premati kanggé ânggayùh dhateng luhurìng bangsanipùn, ìngkang suwau pårå nèm sami kâsengsem dhateng båså ngâmañcå, ngantòs sami nyingkùr mengkeraken basanipùn piyambak, malah sawenèh ngrèmèhaken suthìk gîgineman mawi båså Jawi, basanìng lûluhùripùn. Nangìng kadòs sampùn karsanipùn ìngkang karyå gesang, raòs miwah rumaòs mâkaten wau såyå sudå, pårå anèm bòten sami kâsupèn ânggûgulang basanipùn, sami kâpèngìn sagedå båså Jawi inggìh dadòs båså ìng donyå ìngkang ingaòsan.

Sakìng rumaòs kulå, tiyang ìngkang badhé ngudi kâsusastran Jawi, bòten kèngìng bòten ugi kedah nyumerepi båså Jawi ìngkang sepùhsepùh, inggìh pûnikå båså Kawi, jer ìng jaman sâmangké taksìh kathah ìngkang kerep kâsrambah wònten ìng serat serat waòsan, sartå sampùn rekaòs yèn ta kâpurìh âñjarwanånå ìngkang kâlayan pâtitìs.  Cekakipùn båså Kawi tumrapìng kâsusastran Jawi, menggahå mripatìng sesengkang mâkaten minångkå pânunggùlipùn

Ngémuti ìngkang mâkaten wau, såyå sanget mewahi sekungìng manah kulå nedyå damel ularular sâkedhìk, kéngingå kanggé sârånå ânggayùh kâsusatran ìngkang âdhâdhasar seserepan.  Kâlampahan saged âmbabar serat “Mardi Kawi” pûnikå.

Serat pûnikå kâdhapùk pâsinaòn, pramilå ângewrat tigang pérangan: 1. wyåkarånå Kawi, 2. waòsan Kawi dalah kâteranganipùn, 3. Kawi – jarwå.

Menggah ìngkang kulå anggé dâdamel nerangnerangaken serat pûnikå, seratserat: Kawi – Studiën yasanipùn pâdukå ìngkang minùlyå Dr. H. Kern; Verspreide Geschriften VIII IX ugi yasanipùn Dr. H. Kern; pùståkå warti “Kawi”, ìngkang kâastå ìng pâñjenenganipun ìngkang minùlyå R. Ng. Dr. Pùrbåcaråkå.  Kawi – Balineesch – Nederlandsch Woordenboek yasanipùn pâdukå tuwan Dr. H. N. van der Tuuk; Oudjavaansch – Nederlandsch Woordenlijst yasanipùn pâdukå tuwan Dr. H. H. Yuynboll; tuwìn serat Kawi sânèsipùn ìngkang kulå manah prelu.

Kulå ngakeni ugi bilìh serat pûnikå taksìh ruwet cèwètipùn, pûnåpå déné galap gangsùlipùn, pûnikå mugi ngegùngnå pâmengku, jer èsthinìng manah namùng nedyå damel ularular, kéngingå kanggé pañcadan.

Kulå sanget nyânyadhang sìhipùn pårå kâwògan miwah pårå ahli båså, karsåå parìng pitedah yèn wònten selìng serepipùn.

Ngâyugyåkartå 1929.

Nuwùn

W.J. S. Pùrwådarmintå.

4 komentar pada “Serat Mardikawi 1 Pembukaan ꦩꦂꦢ꧀ꦢꦶꦏꦮꦶ”

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *